Archyvas 2023

Muziejus ieško Kultūrinių veiklų koordinatoriaus (-ės)

Muziejus ieško Kultūrinių veiklų koordinatoriaus (-ės)

Kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigybės aprašymas

1. Kultūrinės veiklos koordinatorius yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A arba B.

3.Pareigybės paskirtis – užtikrinti kultūros, mokslo populiarinimo, etnokosmologijos tematikos ir kitų renginių organizavimą ir koordinavimą, ekskursijų ir edukacinių programų, paskaitų ir renginių vedimą, projektinių veiklų ir tarptautinių veiklų organizavimą bei vykdymą, kultūrinės veiklos viešinimą muziejaus internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.

4. Pareigybės pavaldumas. Kultūrinės veiklos koordinatorius – tiesiogiai pavaldus Lietuvos etnokosmologijos muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėjui.

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ;

5.2. mokėti anglų kalbą C1 lygiu;

5.3. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

5.4. žinoti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuje esančių rinkinių  apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją bei kitus su muziejų bei kultūros paveldo apsauga susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;

5.5. būti susipažinęs su Tarptautinės muziejų tarybos ( ICOM ) dokumentais (Statutu ir Etikos kodeksu) bei rekomendacijomis;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.7. gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam,

organizuotam, pareigingam.

5.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

5.9. gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.

5.10. žinoti  muziejaus veiklos organizavimo principus, muziejaus veiklos planą;

5.11. turėti lietuvių etnologijos, pasaulio mokslo istorijos, astronomijos, kosmonautikos istorijos, kosmologijos, religijų istorijos, filosofijos pagrindus;

5.12. žinoti Muziejaus nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ekskursijų vedimo taisykles, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimus.

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. numato metininį vykdytinų renginių, projektų susijusių su kultūrinėmis veiklomis ir kitų projektų poreikį ir teikia jį skyriaus vedėjui;

6.2. organizuoja, koordinuoja renginius muziejuje ir išvykstamuosius renginius, jos veda;

6.3. veda ekskursijas ir edukacines programas muziejuje ir lauko ekspozicijoje;

6.4. priima muziejaus lankytojus, teikia informaciją apie muziejų, jo teikiamas paslaugas ir organizuojamus renginius.

6.5. rengia muziejaus dokumentus susijusius su renginių organizavimu.;

6.6. palaiko ryšius su meno, mokslo, kultūros atstovais Lietuvoje ir Užsienyje, kaupia jų kontaktų duomenų  bazę, pagal galimybes įtraukia juos į Muziejaus kultūrines ir projektines veiklas;

6.7. atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu;

6.8. inicijuoja viešosius pirkimus;

6.9. kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, mokymuose, tobulina užsienio kalbų žinias;

6.10. prižiūri tvarką ekskursijų ir renginių metu;

6.11. rūpinasi muziejaus lankytojų, eksponatų, patalpų ir įrangos saugumu ekskursijų bei renginių metu;

6.12. rengia straipsnius, informacinius plakatus apie muziejaus paslaugas, renginius, naujienas ir juos suderinęs su skyriaus vadovu publikuoja spaudoje, muziejaus internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose;

6.13. dalyvauja įstaigos vadovo sudarytų komisijų veikloje įstaigos veiklos užtikrinimui;

6.15. dalyvauja įvairių projektų paraiškų rengime ir įgyvendinime;

6.16. savo kompetencijos ribose vykdyti atskirus lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus nenumatytus pareigybės aprašyme, ir neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytiems reikalavimams;

6.17. vykdo saugos darbe ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei Lietuvos etnokosmologijos muziejaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus dirbant Lietuvos etnokosmologijos muziejaus patalpose ir teritorijoje.

6.18. pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe;

Gyvenimo aprašymą prašome atsiųsti  iki kovo 17 d. el.paštu: info@etnokosmomuziejus.lt

Mūsų draugai
Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Kulionių k., Žvaigždžių g. 10, Čiulėnų sen., Molėtų r.
Tel./Faks: (8-383) 45-424

Kontaktai

tel. registracijai į ekskursijas 8-615-20688
El. paštas: info@etnokosmomuziejus.lt

Instagram

Sekite mus

Prenumeruoti naujienas