Koncepcija

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus koncepcija

Etnokosmologija – vizualinių, emocinių, etninių, dvasinių, pažintinių, pragmatinių, prognostinių ir ontologinių ryšių su Kosminiu pasauliu visuma.

Lietuvos etnokosmologijos muziejus yra pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus pasaulyje. Muziejaus esmė – žmogaus ir žmonijos ryšiai su Kosminiu pasauliu.

Pagrindinis Lietuvos etnokosmologijos muziejaus uždavinys yra rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti, moksliškai tyrinėti, eksponuoti ir teikti lankytojams informaciją apie žmogaus ir žmonijos ryšius su Kosminiu pasauliu.

Kosminio pasaulio sąvoka

Dangus – tai virš mūsų esanti erdvė su debesimis, su Saule, su žvaigždėmis naktį. Iš dangaus krinta lietus ir sniegas. Tačiau Dangus rašomas ir iš didžiosios raidės – tai aukščiausių dvasinių substancijų erdvė – dievų pasaulis.

Kosmosas – graikiškos kilmės žodis, akcentuojantis mus supančios erdvės ir joje esančių šviesulių tvarką ir harmoniją.

Visata – mokslinis terminas pretenduojantis aprėpti absoliučią mus supančio pasaulio visumą.

Viskas – materija, energija, erdvė ir laikas – viskas priklauso Visatai. Apibendrindami šias tris sąvokas toliau naudosime Kosminio pasaulio sąvoką, kuri talpintų savyje Dangaus, Kosmoso ir Visatos sampratų turinius ir prasmes.

Etnokosmologija

Tai žmogaus ir žmonijos ryšių su Kosminiu pasauliu atspindis ir pasireiškimas tautos gyvenimo tradicijose, apeigose, materialiniame ir verbaliniame pavelde, moksle, technikoje, literatūroje, mene, filosofijoje, religijose, futurologijoje ir mokslinėje fantastikoje.
Iš čia seka etnokosmologijos tarpdiscipliniškumas, ryšių su Kosminiu pasauliu pasireiškimų įvairovė žmogaus veiklose.
Etnokosmologija laiko skalėje apima istorinį paveldą, dabartinių žmonijos veiklų ryšius su Kosminiu pasauliu, nežemiško proto ir nežemiškų civilizacijų problemą ir, kas ypač aktualu etnokosmologijai – prognostinį, futurologinį žmonijos ateities aspektą santykyje su Kosminiu pasauliu.

Ryšiai su Kosminiu pasauliu

Mūsų ryšius su Kosminiu pasauliu išreiškiame sekančiais teiginiais:

1. Kosminis pasaulis visada toli, bet visada virš mūsų. Mes negalime atsiriboti nuo jo – visada esame jame, esame neatskiriama Kosminio pasaulio dalis.

2. Kosminis pasaulis – neišvengiamai platėjanti žmonijos veiklos erdvė, pasireiškianti moksliniu pažinimu ir fiziniu įsisavinimu.

3. Mes – Žemės civilizacija – esame Kosminės evoliucijos produktas ir mūsų ateitis visada bus Kosminio pasaulio dėsningumų įtakoje.

4. Kosminiame pasaulyje slypi gyvybės ir proto atsiradimo, evoliucijos ir egzistavimo priežastys.

5. Kosminiame pasaulyje slypi Visatos atsiradimo ir egzistavimo pirminė priežastis.

6. Kosminio pasaulio pažinimas ir ryšių su juo pojūtis nuolat kelia įtampą ontologiniam klausimui: kokia žmogaus gyvenimo ir žmonijos evolicijos prasmė šioje Visatoje?

7. Kosminiame pasaulyje labai akivaizdžiai susiduriame su Nežinomybe, kuri, kaip objektyvi mus supančio pasaulio raiškos forma, įgauna fiziškai ir imanentiškai realiausią apčiuopiamybę.

8. Kiekvienas žmogus yra nuolatiniame ryšyje su Kosminiu pasauliu. Tačiau to ryšio pojūtis, suvokimas ir reikšmingumas priklauso nuo atskiro žmogaus dvasinės ir pažintinės pasaulėjautos.

Ryšių su Kosminiu pasauliu klasifikacija

1. Emocinis ir vizualinis ryšys – nuo pirmojo “ak kaip gražu! “ iki meno, mokslo, filosofijos, religijos, etikos, moralės ir kitų problemų. Šis ryšys regis labai paprastas, tereikia pakelti akis į dangų, tačiau jis visko pradžia – nuo susižavėjimo iki giliausių pažinimo ir prasmės klausimų.

2. Dvasinis ryšys – atsispindi visose pasaulio religijose; šiuo ryšiu matuojamas ir žmogaus dvasingumas.

3. Etninis ryšys – tai mūsų verbalinis, apeiginis ir materialinis paveldas, išreiškiantis tautos vertikaliuosius ryšius su Kosminiu pasauliu per kalendorines laiko skaičiavimo sistemas, šventines apeigas, dainas, sakmes, pasakas, mitologiją, per gausią tautodailės simboliką.

4. Pažintinis ryšys – mokslinio pažinimo kelias į Kosminį pasaulį – astronomijos, astrofizikos, kosmologijos ir fizikos metodais sukaupti didžiuliai Visatos pažinimo klodai.

5. Pragmatinis ryšys – tai kosmonautika, aeronautika – fizinis ėjimas į Kosminį pasaulį su tikslu ne tik pažinti, bet ir panaudoti, pritaikyti, gauti naudos.

6. Ryšys su kosminės kilmės gyvybės formomis, su kosminės kilmės protu, kosminėmis civilizacijomis – žmonijos pastangos rasti pirmus kitos kosminės gyvybės egzistavimo faktus ar protaujančių būtybių pasireiškimo Kosminiame pasaulyje pėdsakus. Teigiami šių pastangų rezultatai bus nepaprastai reikšmingi žmonijos ateičiai.

7. Prognostinis ryšys – pastangos įžvelgti žmonijos ateitį kosminiuose laiko masteliuose – nuo mokslinės fantastikos iki mokslinių prognozių.

8. Ontologinis ryšys – nesibaigiantis žmogaus ir žmonijos gyvenimo prasmės ieškojimas šioje Visatoje.

9. Nežinomybėje esantys ryšiai – tai būtinas pagarbos ženklas Nežinomybei. Būtų naivu tikėtis, kad ši klasifikacija išsemia visas mūsų sąsajas su Kosminiu pasauliu.

Etnokosmologinė informacija

Visa tai, kas atspindi ar talpina informaciją apie žmogaus ryšius su Kosminiu pasauliu, vadinsime etnokosmologine informacija.

Etnokosmologine informacija gali būti: etnografinė medžiaga, tame tarpe tekstai, dainos, apeigos, simboliai; moksliniai darbai ir mokslo pasiekimai, kosminė technika ir kosminių programų rezultatai, audio, video ir foto medžiaga; dangaus vaizdai pro teleskopą; meno kūriniai; filosofiniai ir religiniai tekstai, etc.

Išvardyti informacijos šaltiniai neturi ir objektyviai negali turėti vieningo ir vieno vertinimo kriterijaus. Kitaip sakant, etnokosmologinės informacijos visuma nesiekia suformuoti vieną, tariamai bešališką ir objektyvų Kosminio pasaulio santykio su žmogumi integralų modelį.

Atvirkščiai – etnokosmologinės informacijos visuma, sukaupta vienoje erdvėje išreiškia mūsų ryšių su Kosminiu pasauliu daugiaplaniškumą ir įvairovę, kuri apima labai platų žmogaus raiškos diapazoną – mitologiją, tikėjimą, mokslą, kosminę techniką, meną, praktiką, istoriją, hipotezes ir mokslinę fantastiką.

Etnokosmologijos muziejus atrenka, kaupia, sistemina, saugo, moksliškai tyrinėja ir pateikia etnokosmologinę informaciją lankytojams

Kadangi etnokosmologijos informacijos yra be galo daug, pagrindinis Etnokosmologijos muziejaus tikslas yra labiausiai apibendrintos, charakteringos ir esminės informacijos ieškojimas, atrinkimas, kaupimas ir eksponavimas.

LIETUVOS ETNOKOSMOLOGIJOS MUZIEJAUS DABARTIS, REIKŠMĖ IR ATEITIES PERSPEKTYVOS

1. Etnokosmologijos muziejus yra tapęs savitu kultūros centru, kur plačia panorama atskleidžiami tamprūs žmogaus, tautos ir žmonijos ryšiai su Kosminiu pasauliu. Lietuvos etnokosmologijos muziejus savo turiniu ir paskirtimi, kaip pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus originaliai reprezentuoja Lietuvą pasaulio kultūros kontekste.

2. Etnokosmologijos muziejuje po rekonstrukcijos su plačia gidų vedama programa lankytojų skaičius pasiekė 50 tūkstančių per metus.

3. Ypatingą reikšmę Etnokosmologijos muziejus teikia ugdant moksleivius ir studentus, kur žinios betarpiškai persipina su pasaulėžiūros formavimu, su pažintiniais astronominiais stebėjimais, kur šalia atsakymų gimsta nauji klausimai. Žmogaus santykis su Kosminiu pasauliu turėjo didžiulę įtaką įvairių tautų tradicijų, religijų ir gyvenimo būdų formavimuisi. Šių santykių, ryšių visuma buvo, yra ir bus vienu iš svarbiausių šaltinių individo pasaulėžiūros brandai.

4. Naujas, originalus muziejus turinys – etnokosmologinis kultūros aspektas, žmonijos ryšių su Kosminiu pasauliu interpretacija, nuolat besiplečianti žmonijos ekspansija į Kosminį pasaulį ir neišvengiamas XXI tūkstantmečio siekis suartinti skirtingų pasaulėžiūrų ir religinių konfesijų pasaulio gyventojus yra neabejotini Etnokosmologijos muziejaus perspektyvų garantai.

5. Įvertinant Lietuvos etnokosmologijos muziejaus turinio unikalumą – atveriant lankytojams žmonijos egzistencijos erdvę Visatoje, akcentuojant visus ryšius su Kosminiu pasauliu, nuo etninių ryšių iki ryšių su nežemiškomis civilizacijomis, eksponuojant pasaulio valstybių kosminių programų pasiekimus, galima tikėtis, kad šitoks muziejus taps sektinu pavyzdžiu kitoms Europos bei kitų kontinentų šalims steigti savus Etnokosmologijos muziejus.

6. Žmonijos ryšių su Kosminiu pasauliu analizė skatina:

Žmonijos egzistencijos priklausomybės nuo Kosminio pasaulio suvokimą;

Žmonijos atsakomybę už savo veiksmus, kurie gali nulemti žmonijos ateities egzistenciją kosminiuose laiko masteliuose;

Ieškoti Žemės civilizacijos vystymosi alternatyvų kosminės ateities perspektyvoje;

Artėti prie fundamentaliausių gyvybės ir proto atsiradimo ir egzistavimo Visatoje klausimų.

Keletą tokių klausimų pacituosime:

Kokia Proto fenomeno kilmė, prasmė ir paskirtis Visatoje?

Kokias aukščiausias evoliucijos pakopas gali pasiekti atskiras protaujantis individas ir
tokių individų visuma – planetinė civilizacija?

Ar šalia Žemės civilizacijos evoliucijos su techninėmis-energetinėmis-informacinėmis
vertybėmis egzistuoja kitomis vertybėmis paremti evoliucijos variantai?

Ar kiekviena planetinė civilizacija turi galimybę pasiekti aukščiausią savo ir ją
sudarančių individų evoliucinę pakopą?

Šie klausimai šiandien neturi atsakymų. Tačiau neabejojame, kad žmogaus ir žmonijos gyvenimas tokių klausimų erdvėje būtų daug prasmingesnis ir išlikimo vilčių teikiantis.

Patvirtinta muziejaus Tarybos posėdyje 2004-06-08

Muziejaus direktorius ir
Tarybos pirmininkas dr.Gunaras Kakaras

Mūsų draugai
Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Kulionių k., Žvaigždžių g. 10, Čiulėnų sen., Molėtų r.
Tel./Faks: (8-383) 45-424

Kontaktai

tel. registracijai į ekskursijas 8-615-20688
El. paštas: info@etnokosmomuziejus.lt

Instagram

Sekite mus

Prenumeruoti naujienas